RODO

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, firma Doradztwo Adam Bąk z siedzibą w Krakowie przy ulicy Czecha 15, właściciel domeny www.expercikariery.pl, przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe:

Firma Doradztwo Adam Bąk z siedzibą w Krakowie przy ulicy Czecha 15, jest administratorem danych osobowych klientów w związku z realizacją złożonych zamówień. Oznacza to, iż odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz okres przechowywania.

Dane osobowe pozyskane przy wypełnieniu formularza zamówienia wykorzystujemy w celu realizacji zamówionej usługi. Zebrane dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia świadczonej usługi.

  1. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego:

– Administrator nie przekazuje danych poza EOG

  1. Przysługujące uprawnienia:

Osobom, których dane są przetwarzane przez firmę Doradztwo Adam Bąk na podstawie Rozporządzenia przysługuje prawo do:

– dostępu do danych osobowych,

– poprawiania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

– przenoszenia danych, do innego administratora.

Każdy wniosek dotyczący realizacji przysługujących uprawnień dot. przetwarzania danych będzie rozpatrywany indywidualnie pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania. W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo przesłać wniosek na adres listownie lub drogą elektroniczną.

  1. Skarga:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza GDPR.

 

Informacje dotyczące RODO mogą być aktualizowane

 

Opineo.pl - Słucham swoich klientów