Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług Experci Kariery

I Postanowienia ogólne

§1.Definicje
1. Eksperci kariery – Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://expercikariery.pl, który umożliwia Klientowi zamówienie i skorzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
Usługodawca: Doradztwo Adam Bąk, Regon:367550495
2. Usługa – Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta .
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca w Experci kariery Usługę.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Podstawy prawne

Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z Experci kariery wymagane jest:
a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Experci kariery pod adresem internetowym https://expercikariery.pl oraz umożliwia otwieranie dokumentów HTML, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne

1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Experci kariery.
2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług Usługodawcę za pośrednictwem Experci kariery.

II Korzystanie z Usługi

§6. Charakterystyka usług

Pełen zakres usług zawarty jest w menu Oferta oraz Szkolenia na stronie internetowej https://expercikariery.pl.
§7. Czas świadczenia usług.

1. Usługi świadczone są wyłącznie w dni robocze.
2. Dzień roboczy trwa od godziny 9:00 do godziny 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku. Dzień roboczy nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Tryb standardowy realizacji Usługi wynosi 3 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg od momentu otrzymania od Użytkownika wszystkich informacji potrzebnych do zrealizowania Usługi, realizowanej w ramach dni roboczych. Termin realizacji może ulec wydłużeniu, w przypadku uwag zgłoszonych przez użytkownika do pierwszej wersji dokumentu. Wspomniany termin realizacji Usługi jest ustalany indywidualnie z Użytkownikiem.
4. Tryb ekspresowy realizacji Usługi wynosi 24 godzin i rozpoczyna swój bieg od momentu otrzymania od Użytkownika wszystkich informacji potrzebnych do zrealizowania Usługi, realizowanej w ramach dni roboczych. Termin realizacji może ulec wydłużeniu, w przypadku uwag zgłoszonych przez użytkownika do pierwszej wersji dokumentu. Wspomniany termin realizacji Usługi jest ustalany indywidualnie z Użytkownikiem.
5. Termin i miejsce spotkania w tym w szczególności szkolenia, prezentacji, warsztatu, ujętego w treści zamówionej Usługi ustalane są między Usługodawcą a Klientem drogą mailową. Spotkania mogą się odbywać w dowolnych, zaakceptowanych przez obie strony godzinach.

§8. Zawarcie umowy

1. W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Klient powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną na stronie https://expercikariery.pl oraz wypełnić stosowny formularz zamówienia dostępny na tej stronie i przesłać go Usługodawcy naciskając odpowiedni przycisk.
2. W formularzu zamówienia Klient potwierdza wszelkie istotne elementy umowy, w tym dokonuje wyboru usługi z Listy Usług, akceptuje wysokość wynagrodzenia za zamówioną usługę oraz sposób jego zapłaty, a ponadto składa oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usługi.
3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia oraz zatwierdzeniu zlecenia przez Usługodawcę o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku usług dostępnych po rejestracji zawarcie umowy poprzedza przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego.
4. Klient składając zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, co w szczególności oznacza konieczność podania prawdziwych informacji dotyczących doświadczenia zawodowego.
5. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres elektroniczny Klienta e-mail zawierający, m.in.:
a) pełne dane adresowe Usługodawcy,
b) rodzaj zamówionej usługi i warunki jej wykonania,
c) cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym podatki),
d) zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty, przy czym potwierdzenie dokonania płatności Klient otrzyma bezpośrednio od operatora płatności – firmy Dial Com24 sp z o.o..,
e) w uzasadnionych przypadkach – koszty oraz termin i sposób dostawy.

6. Usługodawca przystępuje do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Klienta, zgodnie z terminami wskazanymi w §7.

§9. Usługi

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty w zakresie Usług , Usługodawca zamieszcza na stronie https://expercikariery.pl.
2. Aby dokonać zlecenia danej Usługi przez Internet należy wypełnić formularz zlecenia usługi po czym zatwierdzić jego wysłanie odpowiednim przyciskiem. Do formularza należy dołączyć wskazane na stronie https://expercikariery.pl aktualne dokumenty lub wypełnić odpowiednie pole tekstowe. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie wysłania potwierdzenia Klientowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
3. Dokumenty dołączone do formularza powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
– format MS Word, PDF lub txt,
– wielkość dokumentu do 5 MB,
– język dokumentów: polski lub angielski lub niemiecki
– dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
4. Usługodawca nie odpowiada za niepotwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji spowodowane podaniem błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie można przesłać takiej informacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, nieopłaconych lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub nie przekazali kompletu informacji Usługodawcy, koniecznych do realizacji zlecenia. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia w przypadku braku zasobów ludzkich koniecznych do realizacji zlecenia.

6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących świadczenia usług Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@expercikariery.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 506 192 012 w celu wyjaśnienia sprawy.
7. W przypadku braku możliwości wyświadczenia usługi z powodów określonych w ustępie 5. niniejszego paragrafu, Klient otrzyma na ten temat pełną informację drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia lub stwierdzenia przeszkody.
8. Zlecenie przyjmowane jest do realizacji przez konsultanta wyłącznie w dni robocze.
9. Jeżeli wykonanie usługi wymaga spotkania z Klientem, termin i miejsce spotkania zostanie ustalone z Klientem mailowo przez konsultanta.
10. Każde spotkanie trwa określony czas zgodnie z właściwością danej usługi.
11. Proces realizacji poszczególnych Usług odbywa się zgodnie z informacją podaną na stronie https://expercikariery.pl ;
12. CV i List motywacyjne opracowane w ramach usług to standardowe dokumenty wymagane przez pracodawców. Usługodawca może odmówić wykonania usługi, jeśli dokumenty mają być przygotowane w standardzie narzuconym przez zagranicznych pracodawców, organizacje lub instytucje naukowe.
13. CV i listy motywacyjne są przygotowane w takim języku jak dokumenty dostarczone w zamówieniu przez klienta.
14. W przypadku usług:

a) Profesjonalne CV b) Pakiet CV ViP c) Pakiet (CV+profil linked-in) d) tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych,

Klient akceptuje wykonanie usługi wysyłając e-maila na adres biuro@expercikariery.pl.

Usługę uznaje się również za zaakceptowaną przez Klienta, jeżeli Klient nie zgłosi pisemnie uwag do wykonanej usługi z punktów a-d, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania projektu CV (lub jego korekty), Listu motywacyjnego, Zmian na profilu linked -in i/lub tłumaczenia.

§10. Formy płatności

1. Płatności za usługi Klient może dokonać na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez serwis płatniczy należący do DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
Tel. +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, o kapitale zakładowym w wysokości 1 697 000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-173-38-52, REGON 634509164. DialCom24 Sp. z o.o. udostępnia następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą.
2. Opłaty za usługi Experci kariery dokonywane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
3. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego Przelewy24. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu Przelewy24 określa regulamin świadczenia usług przez Przelewy24, dostępny na stronie https://www.przelewy24.pl;
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwis Przelewy24.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu DialCom24 Sp. z o.o., złożone do Usługodawcy będą przekazywane przez Usługodawcę do rozpatrzenia przez DialCom24 Sp. z o.o., na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie DialCom24 Sp. z o.o.
Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności – Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer płatności, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o.
7. Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury w formie elektronicznej, w tym w formie PDF. na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

§11. Reklamacje

1. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłaną drogą mailową na adres: biuro@expercikariery.pl lub wysłaną drogą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Klientowi w wyniku wyświadczenia usługi efekt prac posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze lub usłudze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru lub niezgodności właściwości świadczonej usługi z umową. W szczególności do niezgodności dochodzi, jeżeli:
a) towar lub usługa nie ma właściwości, które towar lub usługa tego rodzaju powinny mieć ze względu na cel określony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) towar lub usługa nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) towar lub usługa nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym lub usługa została wyświadczona w sposób niepełny,
e) w razie nieprawidłowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej lub wyświadczonej przez Usługodawcę, jeśli Klient postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.
5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dana usługa nie powinna być świadczona ze względu na naruszenie praw osób trzecich, a także jeżeli ograniczenie w świadczeniu danej usługi wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży Klientowi prawa Usługodawca jest odpowiedzialny również za istnienie prawa.
6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Usługodawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) ponownego wyświadczenia usługi,
b) usunięcia wad,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od Klienta.
7. Jeśli Klient żąda ponownego wyświadczenia usługi, Usługodawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Usługodawcy
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
8. Usługi polegające na stworzeniu dla Klienta CV, listu motywacyjnego, tłumaczeń mogą zostać zareklamowane jeżeli wada zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dnia wydania CV, listu motywacyjnego lub tłumaczenia.
9. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem Usługodawcy.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca, w zależności od przedstawionego żądania, wyświadczy ponownie usługę, usunie wady lub zwróci należność za reklamowaną usługę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
11. Klient nabywający Towar lub korzystający z usługi w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
12. Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.

§12. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia danej usługi w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem następnych punktów §12.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku usługi o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) jeżeli Usługodawca zrealizował w pełni usługę przed złożeniem oświadczenia przez Klienta.
5. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 7 dni zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia w przypadku braku zasobów ludzkich koniecznych do realizacji zlecenia.
6. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca przystąpił do realizacji zamówienia. Za moment przystąpienia do realizacji zamówienia uznaje się potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną przez Usługodawcę.

§14. Dostępność Experci kariery

1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Experci kariery spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Experci kariery z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Experci kariery były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Experci kariery w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Experci kariery.

§15. Blokada i usunięcie konta

1. Usługodawca posiada prawo do:
a) zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
b) zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Klienta w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z wyłącznej winy Klienta.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług dostępnych w Experci kariery w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy

§16. Odpowiedzialność

1. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego świadczenia usługi z wyłącznej winy Klienta, w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Klienta. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Klienta, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta.
3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
4. Usługodawca nie ponosi w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
c) utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Usługodawcy w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy w tym w szczególności działanie siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych z Usługodawcą,
e) szkody wynikłe z podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f) szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

§17. Należyta staranność

Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług na najwyższym poziomie.

§18. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o usługach dostępnych w asortymencie Experci kariery stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§19. Ceny

Ceny usług wskazanych w Experci kariery zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto.

§20. Zmiany cen

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§21. Newsletter

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy w tym w szczególności informacje o usługach, nowościach, artykułach.
2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
3. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną
4. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania. Natychmiastowa rezygnacja z usługi „Newsletter” możliwa jest w każdym czasie po kliknięciu widocznego hiperlinku znajdującego się w treści (stopce) każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.

§22. Własność intelektualna

1. Klient nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy z chwilą ukończenia realizacji Usługi. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby.
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
3. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.
4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

III Postanowienia końcowe

§23. Treść umowy

Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem składającym zlecenie.

§24. Promocje

Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. Warunki świadczenia usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą.

§25. Kontakt z Experci kariery

W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: biuro@expercikariery.pl lub zadzwonić pod numer +48 506 192 012

§26. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§27. Właściwość sądu

1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a Usługodawcą, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§28. Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§29. Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§30. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz odwiedzającym Experci kariery na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Usługodawcą w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
4. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§31. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://expercikariery.pl/regulamin w formacie umożliwiającym odczyt oraz wydruk.

§37. Usługi

Usługodawca świadczy usługi, wymienione w Menu „Oferta” oraz „Szkolenia” na stronie internetowej: https://expercikariery.pl.

§38. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.06.2017 r.

 

Kliknij i pobierz

 

Opineo.pl - Słucham swoich klientów